سنتز تركیب‌های آلی دارویی

شنبه 11 خرداد 1392  12:43 ب.ظ

سنتز تركیب‌های آلی دارویی

ناشر: اندیشه‌سرا

نویسنده: كیارا گیرون

 ترجمه:‌حسن زندی

قطع: رقعی

تعداد صفحه: 184

بها: 6000 تومان

شابك: 9786005716672

رده‌بندی دیویی: 2076/547

رده‌بندی كنگره: 9س9گ/262 QD


مرکز پخش: 66966925

فهرست

(1) سنتز چند مرحلهای (-)- اواتولید [(-)-Ovatolide]

(2) سنتز چند مرحلهای 15385 RS-

(3) سنتز چند مرحلهای ایسلندیك اسید متیل استر [Islandic Acid I Methyl Ester]

(4) سنتز چند مرحلهای (+)- پاتولوئید C [(+)-Patulolide C]

(5) سنتز نامتقارن 1- دزوكسی- 8و α8- دی- اپی كاستانوسپریمن [l-Deoxy-8,8a-di-epi-castanospermine]

(6) سنتز یک ساختار مربوط به هایدانتوسیدین [Hydantocidin]

(7) سنتز چند مرحلهای كریپتوفایسین C [Cryptophycin C]

(8) سنتز چند مرحلهای (±)- لئوهیستین [(±)-Leuhistin]

(9) سنتز نامتقارن اجزاء برایوستاتین [Bryostatin]

(10) سنتز چند مرحلهای (-)- بلنال [(-)-Balanol]

(11) نزدیك شدن به سنتز شبه پتروسینها [Pseudopterosins]

(12) سنتز چند مرحلهای نئودولیبلینال [Neodolabellenol]

(13) سنتز چند مرحلهای (-)- سوئن سونین [(-)-Swainsonine]

(14) سنتز چند مرحلهای اكتالاكتینهای A و  B [Octalactins A and B]

(15) سنتز نامتقارن میلبمایسین β3 با زیر واحد اسپیروكتال [Milbemycin β3 Spiroketal]

(16) سنتز چند مرحلهای فضاگزین (+)- آرتمیسینین [(+)-Artemisinin]

(17) سنتز (±)- پروسوپینین [(±)-Prosopinine]

(18) سنتز یک فلوئوروكربوسیكلیك نوكلئوزید محافظت شده [Fluorocarbocyclic Nucleoside]

(19) سنتز تروپان آلكالوئید كالیستژین A3 [Tropane Alkaloid Calystegine A3]

(20) سنتز (±)- اکسرین [(±)-Oxerine]

(21) سنتز یک  C-4از لحاظ انانتیومری خالص عامل دار شده با 2- یدوسیكلوهگزانون استال [Enantiopure C-4 Functionalised 2-Iodocyclohexanone Acetal]

(22) سنتز چند مرحلهای (-)- سالوتیوون [(-)-Solavetivone]

(23) سنتز چند مرحلهای (+)- هیمباسین [(+)-Himbacine]

(24) سنتز 5- هیدروكسی تیاگابین [5-Hydroxytiagabine]

(25) نزدیك شدن به آلكالوئید زوانتامین [Zoanthamine Alkaloids]

(26) سنتز چند مرحلهای 1233A

(27) سنتز یک حدواسط كلیدی از آنتی بیوتیکهای β1- متیل كارباپینم [1β-Methylcarbapenem Antibiotics]

(28) سنتز چند مرحلهای انانتیومر هنوکسازول A [Hennoxazole A]

(29) سنتز چند مرحلهای (+)- دئوكارمایسین A [(+)-Duocarmycin A]

(30) مطالعهای به سوی سنتز چند مرحلهای راپامایسین [Rapamycin]

(31) مطالعهای به سوی سنتز چند مرحلهای راپامایسین [Rapamycin]

(32) مطالعهای به سوی سنتز چند مرحلهای راپامایسین [Rapamycin]

(33) سنتز ایزوكرومن كینونها [Isochromanquinones]

(34) سنتز (±)- a12 دئوكسی تتراسایكلین [(±)-12a-Deoxytetracycline]

(35) سنتز  D-كایرو- اینوسیتول 1-فسفات [D-chiro-Inositol 1 -Phosphate]

(36) سنتز فضاگزین (±)- آروماتیسین [(±)-Aromaticin]

(37) سنتز 7- متوكسی سیكلوپروپامیتوسین [7-Methoxycyclopropamitosene]

(38) سنتز چند مرحلهای (+)- γ- لایكوران [(+)-γ-Lycorane]

(39) سنتز چند مرحلهای انانتیوگزین (-)- 7-داستوكسیال سیونین استات [(-)-7-Deacetoxyalcyonin Acetate]

(40) سنتز چند مرحلهای (+)- تتراهیدروسرولنین [(+)-Tetrahydrocerulenin]

(41) سنتز چند مرحلهای (+)- لانگیفولین [(+)-Longifolene]

(42) مطالعهای به سوی سنتز چند مرحلهای سروروبنیك اسید- III [Cerorubenic Acid-III]

(43) سنتز چند مرحلهای 10- دكربوكسی كینوكارسین [10-Decarboxyquinocarcin]

(44) سنتز چند مرحلهای (+)- پایری پیروپین A [(+)-Pyripyropene A]

(45) سنتز چند مرحلهای d و l- ایزواسپونجیا دی اول [d,l-Isospongiadiol]

(46) سنتز چند مرحلهای آلكالوئید استمونا (-)- استنین [Stemona Alkaloid (-)-Stenine]

(47) سنتز چند مرحلهای (-)- پاپوآمین [(-)-Papuamine]

(48) سنتز چند مرحلهای (+)- استئوكسپرمول [(+)-Stoechospermol]

(49) سنتز زیر واحد تری كربونیل C8-C19 راپامایسین [Rapamycin]

(50) سنتز قطعه حلقه AB از سیگوآتوكسین [Ciguatoxin]

(51) سنتز چند مرحلهای (+)- كربونولید B [(+)-Carbonolide B]

(52) نزدیك شدن به سوی ساختار آستریسكنولید [Asteriscanolide]

(53) سنتز چند مرحلهای (+)- دولابلا تریانون [(+)-Dolabellatrienone]

(54) سنتز چند مرحلهای استنین [Stenine]

(55) سنتز β3- استوكسی دریمنین [3β-Acetoxydrimenin]

(56) سنتز چند مرحلهای (+)- آدرنوسترون [(+)-Adrenosterone]

(57) سنتز چند مرحلهای (-)- سوئاویولین [(-)-Suaveoline]

(58) سنتز چند مرحلهای (+)- 7- دئوكسی پانكراتیستاتین [(+)-7-Deoxypancratistatin]

(59) سنتز انانتیوگزین دئوكسی نوجیریمایسین [Deoxynojirimycin]

(60) سنتز تفصیلی (±)- آفیدیكولین [(±)-Aphidicolin]

(61) تلاش سنتزی به سوی تهیه بروسینتین [Bruceantin]

(62) سنتز چند مرحلهای (+)- FR900482

(63) سنتز چند مرحلهای Z)3(- داكتوملاین [(3Z)-Dactomelyne]

(64) سنتز چند مرحلهای (±)- آسروسولید [(±)-Acerosolide]

(65) سنتز پیش ماده ویندوروسین [Vindorosine]

(66) سنتز (-)- PGE2 متیل استر [Methyl Ester]

(67) سنتز چند مرحلهای (-)- پارویفلورین [(-)-Parviflorin]

(68) سنتز چند مرحلهای (-)- كلروتری كولید [(-)-Chlorothricolide]

(69) مطالعه سنتزی بر روی فورانوهلیانگولیدها [Furanoheliangolides]

(70) سنتز چند مرحلهای استاروسپورین [Staurosporine]

(71) سنتز چند مرحلهای (-)- سفالوتاکسین [(-)-Cephalotaxine]

(72) سنتز پیكروتوکسینین [Picrotoxinin]

(73) سنتز چند مرحلهای (+)- داكتیلول [(+)-Dactylol]

(74) سنتز (±)- سراتوپیكانول [(±)-Ceratopicanol]

(75) سنتز چند مرحلهای (±)- مایروسین C [(±)-Myrocin C]

(76) سنتز استاروسپورین آگلیكون [Staurosporine Aglycon]

(77) سنتز (S20)- كامپتوتسین [(20S)-Camptothecin]

(78) سنتز قطعهای از (+)- كدافنیفیلاین [(+)-Codaphniphylline]

(79) سنتز چند مرحلهای ایندانومایسین [Indanomycin]

(80) سنتز چند مرحلهای تاكسول [Taxol]

(81) سنتز چند مرحلهای (-)- گری آنوتوكسین (III) [(-)-Grayanotoxin III]

(82) سنتز چند مرحلهای انانتیوگزین (-)- استریكنین [(-)-Strychnine]


نوشته شده توسط: بهزاد پاکروح | آخرین ویرایش:جمعه 4 مرداد 1392 | نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات